ประชุมสัญจรคณะกรรมการวิชาการ

โครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับวิทยาเขต ประจำปีงบประมาณ 2567
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 – วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2566
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร