โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานร่วมกันทุกวิทยาเขต ปี 2567

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานร่วมกันทุกวิทยาเขต ปี 2567

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานร่วมกันทุกวิทยาเขต ปี 2567

วันที่ 28-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  ณ โรงแรมเอวัน พัทยา จังหวัดชลบุรี

หลักการและเหตุผล

ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุม ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566
มีมติอนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 โดยปรับลดหน่วยกิตโครงสร้างหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปจากเดิม 30 หน่วยกิต เป็นไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และวิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา จากเดิม 9 หน่วยกิต
เป็น 6 หน่วยกิต ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีประกาศ เรื่อง การกําหนดวิชาเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานของนิสิต
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการกําหนดวิชาเรียนและการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยประกาศนี้ใช้สําหรับนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรเปิดใหม่หรือ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป รวมทั้ง นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายการเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษของไทย
ตามมติคณะรัฐมนตรีตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 ซึ่งระดับปริญญาตรีควร
กําหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษก่อนสําเร็จการศึกษา เทียบเคียงผลกับ CEFR ในระดับเกณฑ์ตั้งแต่
B2 เป็นต้นไป

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์สําหรับหลักสูตรเปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกวิทยาเขต สํานักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับ คณะกรรมการ
นโยบายพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ จึงเห็นสมควรจัดการสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐานร่วมกันทุกวิทยาเขต เพื่อประสานความร่วมมือในการกําหนดแผนและขั้นตอนการดําเนินงานเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้เป็นระบบมี
มาตรฐานเดียวกันทุกวิทยาเขต และมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสรุปผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์
2.2 เพื่อกําหนดแนวทางการยกระดับภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.3 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ภาษาอังกฤษพื้นฐานทุกวิทยาเขต

เอกสารประกอบ

หน่วยงานรับผิดชอบ  คณะกรรมการนโยบายพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ร่วมกับฝ่ายบริการการเรียนการสอน สํานักบริหารการศึกษา