สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2559

การประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี๒๕๕๙
เรื่อง การผลิตบัณฑตเพื่อการแขงข่ ันในศตวรรษที่ ๒๑
วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชมสุธรรม อารีกุล ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปีมก. บางเขน
และถ่ายทอดทางไกลไปวิทยาเขตกาแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา
วิทยาเขตเฉลมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และผ่านระบบถ่ายทอดสด (Nontri Live)

วิทยากร

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ประวัติ
เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบทิศทางและผลการดำเนินงาน
โดย รักษากาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     

จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีผลส่งให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับตัว ให้เข้ากับสภาพสังคมและการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้รูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความต้องการมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน มีการใฝ่เรียนรู้อยากเรียนรู้
และสนุกกับการเรียนรู้เรียนรู้ได้ตลอดเวลาจาก ให้มีทักษะการเรียนรู้มีทักษะชีวิตที่ดีปรับตัว มีความยืดหยุ่น รับมือเมื่อพบอุปสรรคต่างๆ เสริมแนววิธีคิด วิธีสอน วิธีเรียน สําหรับการศึกษาในยุคใหม่ บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ สามารถแข็งขันได้ในเวทีโลก การเรียนรู้ในยุคใหม่ต้องเรียนให้เกิดทักษะเพื่อการใช้ชีวิตจริงในสังคม เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและแนวทางการจัดการเรียน การสอนการพัฒนาคุณภาพนิสิตและร่วมพิจารณาแนว ทางการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่แข่งขันได้ในศตวรรษที่ ๒๑