สรุปมติจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.มก.) ครั้งที่ 3/2561

สรุปมติจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.มก.) ครั้งที่ 3/2561