มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้จัดโครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาในพื้นที่เขตภาคกลางที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ

 

   เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งโดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รู้จักและทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชา การเรียนการสอนของคณะวิชาต่างๆ อย่างชัดเจนทั้งหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และนานาชาติและการสอบคัดเลือกในโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อ (โควตาพิเศษ) และโครงการพิเศษต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับทิศทางและแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 คือการกระจายโอกาสในการรับทราบข้อมูลการศึกษาให้ทั่วถึงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค