ประกาศผลนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน โครงการรับตรง (โควตาพิเศษ) นิสิตออทิสติกฯ 2565

ประกาศผลนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน โครงการรับตรง (โควตาพิเศษ) นิสิตออทิสติกฯ 2565

ประกาศโครงการดำเนินการจัดการศึกษา การวิจัย และการติดตามผลนิสิตออทิสติก
และนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา

ประกาศผลนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน โครงการรับตรง (โควตาพิเศษ) นิสิตออทิสติกฯ 2565