ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สอบข้อเขียน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สอบข้อเขียน)

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา วิชา รูปแบบการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน)

ของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม