ประกาศผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด)

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารระพีสาคริก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2565

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม