สำนักบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับทีมงานและบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดผลงาน

ประกวดผลงาน 63

สำนักบริหารการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับทีมงานและบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดผลงาน

โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563
รางวัลดีเยี่ยม เรื่อง การออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบดิจิตอลและการตรวจสอบข้อมูลผ่าน QR Code

รางวัลโครงการจัดการความรู้  ครั้งที่ 7 KU-KM Day
รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง กระบวนการมอบตัวออนไลน์และการทำบัตรประจำตัวนิสิตยุคดิจิทัล
รางวัลชมเชย โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ด้วย KULearn
รางวัลชมเชย ระบบถามตอบเพื่อนิสิตด้วย Ask me 4.0 สำนักบริหารการศึกษา ประจำปี 2563