ข่าวประชาสัมพันธ์งานสัมมนาอาจารย์ ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์งานสัมมนาอาจารย์ ประจำปี 2561

 

สืบเนื่องจากนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนและจัดการศึกษาของรัฐบาล ในการมุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษายกระดับความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองการพัฒนาสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งสถาบันอุดมศึกษามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คณาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยน การเรียนการสอนให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติและบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม การปรับเปลี่ยนเทคนิค วิธีการการจัดเรียนการสอน โดยเพิ่มช่องทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์และปรับหลักสูตรให้คณะต่างๆ บูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้หลายศาสตร์ร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการผลักดันงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “พลิกโฉมอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี บางเขน และถ่ายทอดทางไกลไปทุกวิทยาเขต และผ่านระบบถ่ายทอดสด Nontri Live

http://eduserv.ku.ac.th/album/3/61teacher/a.jpg

โดยในงานได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร) บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Disruptive Technology in University: ความพร้อมในการรับมือกับการปฏิรูปการสอนของมหาวิทยาลัยไทย” และการเสวนา เรื่อง “พลิกโฉมอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด ชมพูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

และการบรรยายในหัวข้อ KU Digital Services: ประโยชน์ที่อาจารย์และนิสิตจะได้รับ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยในงานมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา จำนวน 1,052 คน จำแนกเป็น บางเขน จำนวน 516 คน วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 253 คน วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 129 คน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร จำนวน 154 คน

ซึ่งจัดการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังกล่าวทำให้คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่แข่งขันได้สู่การพัฒนาการศึกษาในยุคดิจิทัลกระบวนการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ การเตรียมผู้เรียนไปสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ในยุคดิจิทัล และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากทุกคณะและทุกวิทยาเขตได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และนักวิจัยเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป