การลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วม พิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

การลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วม พิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เรื่อง ขอเชิญบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยมและรับเหรียญเกียรตินิยม
ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.45 – 12.30 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เปิดระบบให้ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมงานในวันที่ 30 สิงหาคม – 10 กันยายน 2562
ก่อนเวลา 24.00 น.
ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมงานได้ที่ https://student.ku.ac.th/glorification/
หากไม่ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมงานภายในกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้าร่วมงาน

หมายเหตุ : เปิดลงทะเบียนในวันงาน เวลา 07.45 – 08.15 น.เท่านั้น
แต่งกายเข้าร่วมงานด้วยชุดนิสิตพิธีการเท่านั้น
นิสิตควรรับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อยก่อนเข้าร่วมงาน
บริเวณรอบอาคารจักรพันธ์ฯ มีที่จอดรถจำนวนจำกัด