การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน”
วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์วีรพล สวรรค์พิทักษ์
ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ ผู้อำนวยการหน่วยงานสายงานสื่อสารและพัฒนาแบรนด์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

      – ภาพลักษณ์องค์กรกับภาพลักษณ์บุคคล
– บุคลิกภาพสะท้อนภาพลักษณ์
– ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ตนเอง
– กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ
– การรู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น เพื่อสร้างความมั่นใจ
– การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก ได้แก่ การแต่งกาย มารยาทสังคมทั่วไปการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
– การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ มองโลกในเชิงบวก ความคิดสร้างสรรค์

This is a full width text block. Click the edit button to change this text.