กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประกาศกฎกระทรวง    
กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

 

        แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

  1. ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 กับ 2558
    ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 กับ 2558
    แนวทางส่งเสริมการอุดมศึกษาไทยสู่สากล
  2. คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ

  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548

 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
 คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 แนวปฏิบัติการเสนอเอกสารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 ข้อคำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2542

 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2559

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา 
แนวปฏิบัติการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรแบบแยกเล่ม
แนวปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
แนวปฏิบัติการอนุมัติทบทวนแนวทางการขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรใหม่จากสภามหาวิทยาลัยก่อนเปิดสอน
แนวปฏิบัติการลงทะเบียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมสอนปริญญาร่วมระดับบัณฑิตศึกษา
การขออนุมัติหลักการแนวทางการพัฒนาปรับลดขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร
แผนภาพขั้นตอนการเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่เข้าสู่แผนพัฒนาการศึกษา
แผนภาพขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
แผนภาพขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)
แผนภาพขั้นตอนการเสนอขออนุมัติแบบเร่งด่วน (FAST TRACK)
แนวปฏิบัติรายวิชาเพื่อรองรับการศึกษาในต่างประเทศ   
[ ตัวอย่างรายวิชาที่ได้รับอนุมัติ ] 
การอนุมัติขั้นนตอนและระยะเวลากำกับการขออนุมัติหลักสูตรเพื่อขอรับรองวุฒิการศึกษาและสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติการเสนอการวิจัยสถาบันเพื่อประกอบการพิจารณาบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนฯ และการเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์