กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)

เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นที่มาตราฐานของผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของบัณฑิตเพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รายละเอียดเพิ่มเติม
สาระสำคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเอกสารแนบท้าย รายละเอียดเพิ่มเติม
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม
มคอ. ๑ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ:สาขา [ประกาศ] รายละเอียดเพิ่มเติม
มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียด
มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดเพิ่มเติม
มคอ. ๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม รายละเอียดเพิ่มเติม
มคอ. ๕ รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา รายละเอียดเพิ่มเติม
มคอ. ๖ รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม รายละเอียดเพิ่มเติม
มคอ. ๗ รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร รายละเอียดเพิ่มเติม