โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง VDO สำหรับคอร์สออนไลน์”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง VDO สำหรับคอร์สออนไลน์”

Join : Cisco Webex

https://ku-edu.webex.com/meet/oea3

Meeting Number : 166 598 7470


คู่มือการใช้งาน Cisco Webex Meeting.pdf

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลที่ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ที่ไม่มีข้อจํากัดเรื่องเวลา และสถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเตรียมคนให้พร้อมกับศตวรรษที่ 21 โดยการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในรูปแบบดิจิทัล ส่งเสริมให้พัฒนาหลักสูตรการเรียนออนไลน์ของสถาบันการศึกษา เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษา สู่สาธารณะเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและนวัตกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล และเครือข่ายสังคมออนไลน์ของไทย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จําเป็นในการดําเนินชีวิต มุ่งสู่การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่จึงจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา สามารถเชื่อมโยงความรู้กับศาสตร์ต่างๆ ได้

ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาอาจารย์ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และตอบสนองต่อผู้เรียนทําให้เกิดการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาเห็นความสําคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ เรื่อง “การสร้าง VDO สำหรับคอร์สออนไลน์” เพื่อให้อาจารย์ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนําความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ และเทคนิคการสร้าง VDO สำหรับคอร์สออนไลน์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
  2. เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างคอร์สออนไลน์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กำหนดการ

09.00 – 10.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้าง VDO สำหรับคอร์สออนไลน์ โดย
อ.วรธณัท ธัญญหาญ
วิทยากร บจก. โฟคัลพลัส ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างคอร์สออนไลน์ และการใช้ VDO
การใช้งานและประโยชน์ของโปรแกรม Loom
– การติดตั้งโปรแกรม
– ภาพรวมของเมนู
– การใช้งานกล้อง
– การใช้งาน Microphone
– การทำสื่อแบบบรรยายกับ Power Point
Workshop การทำสื่อแบบบรรยายกับ Power Point
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. – การทำสื่อแบบ Talking Head
Workshop การทำสื่อแบบ Talking Head
– การทำสื่อแบบ PIP (หรือ Picture in Picture)
Workshop การทำสื่อแบบ PIP (หรือ Picture in Picture)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. รู้จักกับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Openshot
– การติดตั้งโปรแกรม
– ภาพรวมของโปรแกรม
– การนำเข้า File ประเภทต่างๆ
– การตัดต่อขั้นพื้นฐาน
– การแทรกภาพ และการแทรกวิดีโอ
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. – การจัดการกับ Layer
– การใส่ตัวอักษร
– การใส่เสียงเพลง
– การ Export File
– ตอบข้อซักถาม
16.00 น. ปิดการอบรม

 

แบบประเมินผลการจัดงาน