• “ขอเชิญนิสิต ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) และชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5-6 ปี)

    เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติการสอบ TOEIC

    วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.”

    โดยมีกำหนดการ ดังต่อไปนี้…

    TOEIC

    สำนักบริหารการศึกษา