การประเมินตามสภาพจริง : แนวทางการสอนที่สอดคล้องกับรูปแบบการสอนในยุควิถีใหม่

โครงการพัฒนาอาจารย์ สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ ประจำปี2564

หัวข้อ : การประเมินตามสภาพจริง
เรื่อง :   แนวทางการสอนที่สอดคล้องกับรูปแบบการสอนในยุควิถีใหม่
24 สิงหาคม 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ : กมลวรรณ_ประเมินตามจริง64