บางเขน วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันสมทบ

BKN + SPC + IRC

วิทยาเขตกำแพงแสน

KPS

วิทยาเขตศรีราชา

SRC

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

CSC

บัณฑิตวิทยาลัย (ทุกวิทยาเขต)

GRAD KU