ระบบแจ้งคะแนน/ประกาศ นิสิตเป็นรายบุคคล (โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์)

วัตถุประสงค์ของระบบ
1. เพื่อให้อาจารย์ได้แจ้งข่าวสารสารที่สำคัญ เช่นผลการเรียน  ให้กับนิสิตเป็นรายบุคคล โดยที่แต่ละคนจะไม่เห็นข้อมูลของผู้อื่น
2. เพื่อให้นิสิตสามารถได้ข้อความทันที (Push Notification) หรือดูข้อมูลย้อนหลังได้

การใช้งานสำหรับนิสิต
1. นิสิตต้องลง App Nisit KU (Download ได้ บน Google Play และ App Store)
2. Login ด้วย Account Nontri
3. ไปที่เมนู Exam Score (เวลาอาจารย์แจ้ง จะมี Notification  ขึ้นด้วยถ้าเปิด Enabled ไว้)


การใช้งานสำหรับอาจารย์

1. เข้าระบบ ที่ระบบ KU Message

https://kuappstore.ku.ac.th/message/

2. ไปที่เมนูแจ้งคะแนนรายวิชา

3. เลือกรายวิชาที่ต้องการประกาศ

4. กรอกคะแนน/ข้อความที่ต้องการแจ้งประกาศ เป็นรายคน  หรือจะ upload file excel ตาม format ที่ระบบกำหนดก็ได้

5. ระบบจะส่งเป็น notification (ไม่ใช่ sms) ผ่าน App Nisit KU ไปหานิสิตเป็นรายคน หรือดูคะแนนได้ที่  เมนู Exam Report