แนะแนวเชิงรุกในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2564

                                                                                                                                                                                       

 

 

เนื่องจากปีนี้มีเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของทุกท่าน  จึงของดการออกประชาสัมพันธ์นอกพื้นที่ 

ซึ่งมีโรงเรียนติดต่อขอให้ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาแบบออนไลน์มาจำนวน 1 แห่ง  คือ  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ธนบุรี

 

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแนะแนวเชิงรุก  ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564     โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี