โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ ปีการศึกษา2562

โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ ปีการศึกษา2562
โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 14  ปีการศึกษา 2562
ขั้นตอนโครงการ รุ่น 14/1 รุ่น 14/2
เริ่มการเรียนการสอนออนไลน์ 1 กรกฏาคม – 30 ตุลาคม รอประกาศโครงการ
สมัครเรียนและสอบวัดผลการเรียนช่วงราคาพิเศษ (3,500บ./ วิชา) 11 – 30 กรกฏาคม รอประกาศโครงการ
สมัครเรียนและสอบวัดผลการเรียน (4,500บ./ วิชา) 1 กรกฏาคม – 15 สิงหาคม รอประกาศโครงการ
สมัครเรียนโดยไม่สอบวัดผลการเรียน (500บ./ วิชา) 1 กรกฏาคม – 15 สิงหาคม รอประกาศโครงการ
ยืนยันตนเลือกวิทยาเขตสอบกลางภาค 9 – 16 สิงหาคม รอประกาศโครงการ
ประกาศผลสอบกลางภาค 30 กันยายน รอประกาศโครงการ
ยืนยันตนเลือกวิทยาเขตสอบปลายภาค 1 – 10 ตุลาคม รอประกาศโครงการ
ประกาศผลสอบปลายภาค รอประกาศโครงการ รอประกาศโครงการ

 

เพิ่มเติม

ข้อกำหนดและแนวปฎิบัติการเข้าสอบ

(อัพเดทเมื่อ 3 ต.ค. 62)

กรุณายืนยันการเข้าวัดผลปลายภาค

ภายในวันที่ 1-10 ต.ค. นี้

 

(อัพเดทเมื่อ 1 ต.ค. 62)

ประกาศกำหนดวันสอบปลายภาคโครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ (อ่านที่นี่…)

(อัพเดทเมื่อ 26 ก.ย. 62)

 

 ตรวจสอบผลคะแนนสอบกลางภาค รุ่น 14… ที่นี่

(ปรับปรุงการแสดงคะแนนสอบ สถิติคะแนน และวิธีการประเมินผล)

(อัพเดทเมื่อ 3 ต.ค. 62)

 ตรวจสอบห้องสอบกลางภาค ที่นี่
✱กรุณาอ่านรายระเบียบและข้อปฎิบัติในการเข้าสอบเพื่อประโยชน์ของผู้เรียน✱

 


 

❝ กรุณายืนยันการเข้าสอบวัดผลกลางภาค
ของโครงการเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 14
ที่นี่… ⬇

(ภายในวันที่ 9-16 ส.ค. นี้ เท่านั้น)


 

❝ [ สมัคร ]โครงการเรียนล่วงหน้า(ออนไลน์) รุ่นที่ 14

❝รายละเอียดพร้อมคะแนนรับเข้าแต่ละคณะ  คลิกที่นี่

กำหนดการปฐมนิเทศ

ชม Live / ย้อนหลัง การปฐมนิเทศ

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

1.1 ผู้ที่ต้องการความรู้

                 – นักเรียน นิสิต และบุคคลทั่วไปสามารถเรียนและสอบวัดผลได้

1.2 ผู้ที่ต้องการเข้าเป็นนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปีการศึกษา 2563

                 – นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 2.75 และได้ผลการเรียน(เกรด)ตามเงื่อนที่คณะที่ต้องการเข้าศึกษากำหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กำหนดวัน  เวลา  สถานที่และรายวิชาที่เปิดสอน

    2.1  กำหนดการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์

           – เริ่มการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่  1  กรกฎาคม  – 30 ตุลาคม 2562

รายวิชาที่เปิดสอน

 

  รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วันสอบ

กลางภาค

ปลายภาค

01417000

คณิตศาสตร์

วันเสาร์ที่ 31 ส.ค.2562
9:00 – 12:00 น.

วันเสาร์ที่ 2 พ.ย. 2562

01403000

เคมี

วันเสาร์ที่ 31 ส.ค.2562
13:00 – 16:00 น.

วันเสาร์ที่ 2 พ.ย. 2562

01424000

ชีววิทยา

วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ย.2562

9:00 – 11:00 น.

วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2562

01420000

ฟิสิกส์

วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ย.2562
12:00 – 14:00 น.*

วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2562

* เวลาในการสอบสามารถเลื่อนยาวออกไปจากเดิมได้อีก หากเกิดเหตุสุดวิสัย และต้องชดเชยเวลา

  หมายเหตุ การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตบางเขน โดยจะมีประกาศห้องสอบให้นักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าทราบต่อไป

    2.2  ปฐมนิเทศนักเรียนฯ รุ่นที่  14 

           – วันเสาร์ที่  29  มิถุนายน  2562 เวลา 13.30 น.  (สามารถเข้าร่วมชมออนไลน์หรือ ชมย้อนหลังได้)

         

    2.3  เข้ายืนยันเพื่อสอบวัดผลผ่านเว็บ https://eduserv.ku.ac.th/adv

           – สอบกลางภาค  เปิดระบบยืนวันที่ 9 – 16 สิงหาคม  2562

           – สอบปลายภาค  เปิดระบบยืนยันวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2562

    2.4 ประกาศผลการสอบ  ในวันอังคารที่  3  ธันวาคม 2562

3. การรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครและค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนและวัดผลการเรียน

 

การรับสมัคร

      วัน เดือน ปี

อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน

สมัครเรียนและสอบวัดผลการเรียน

11 – 30 มิ.ย. 2562

3,500 บาท/รายวิชา

สมัครเรียนโดยไม่สอบวัดผลการเรียน

1 ก.ค.– 15 ส.ค. 2562

500 บาท/รายวิชา

สมัครสอบวัดผลการเรียน

1 ก.ค. – 15 ส.ค. 2562

4,500 บาท/รายวิชา

  
แบบฟอร์มรับสมัคร
โครงการเรียนล่วงหน้า(ออนไลน์) รุ่นที่ 14

◢◤ภายหลังการชำระเงินผู้เรียนจะได้ email ตอบกลับภายใน 2 วันทำการ

       โดยค่าใช้จ่ายที่ชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและการสอบเท่านั้นไม่ได้ครอบคลุมการใช้สิทธิอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย
และเมื่อสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนรายวิชาแล้วโครงการจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. สิทธิพิเศษที่จะได้รับ

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

1. นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถใช้ผลการสอบวิชาที่เรียนล่วงหน้าในการสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในปีการศึกษา 2563  ได้โดยตรงโดยแต่ละคณะกำหนดเกณฑ์คัดเลือก (เฉพาะปีการศึกษาที่ระบุ) ดังแสดงในตาราง

2. นักเรียนที่เรียนโครงการเรียนล่วงหน้า   แบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสามารถยื่นคำร้องในปีแรกเพื่อขอใช้ผลการเรียนเทียบโอนหน่วยกิต หากได้ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C

3. นักเรียนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตรงจากโครงการนี้ หากได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 โดยวิธีอื่น ๆ ก็สามารถขอใช้ผลการเรียนจากโครงการเรียนล่วงหน้าเทียบโอนหน่วยกิตได้เช่นกันหากผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C

4. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตรงจากโครงการนี้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากโครงการฯและจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับนักเรียน นิสิต     และบุคคลทั่วไป

1. นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ที่สมัครสอบวัดผลจะได้รับหนังสือรับรองผลการเรียนแต่ละรายวิชา

2. ผลการเรียนจะถูกเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ในการเทียบโอนเมื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) โดยมีการจัดสรรทุนการศึกษาทั้งในส่วนของคณะวิชาและบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งการมอบทุนการศึกษาเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละคณะวิชาและบัณฑิตวิทยาลัย

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาของคณะต่างๆ

             สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะในปีการศึกษา 2563  โปรดศึกษารายละเอียดของเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาของคณะต่างๆ โดยละเอียดผู้ที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวที่จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์  ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือเทียบเท่า ด้วยผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50  และจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)  ไม่น้อยกว่า 2.75

และหากตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนดหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ  และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครและเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing-house ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบันที่ตนได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่งเท่านั้น  ตามวัน เวลาและขั้นตอนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด  หากไม่ดำเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ  Clearing-house แล้วที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  จะดำเนินการนำรายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบต่อไป  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาดำเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว

กรณีที่มีผู้ผ่านเกณฑ์มากกว่าจำนวนรับ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามลำดับคะแนนของผลการเรียน ผู้ที่มีผลการเรียนสูงกว่าจะได้รับการคัดเลือกก่อน ทั้งนี้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะวิชาที่รับนิสิตเข้าศึกษา

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้สิทธิ์รับเข้าศึกษาในแต่ละคณะเฉพาะนักเรียนที่เข้าศึกษาในรุ่นที่ 14  ผู้เข้าเรียนไม่สามารถขอใช้สิทธิ์นี้ในปีการศึกษาอื่น ใช้ได้เฉพาะปีการศึกษา 2563 เท่านั้น และไม่ครอบคลุมถึงรุ่นที่เคยรับเข้าศึกษาก่อนหน้านี้

 

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะและวิทยาเขตต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2563