การจัดการองค์ความรู้  สทป.

ทำไมเราจึงต้องมีการจัดการความรู้ (KM)

สทป แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มิ.ย. 61

การเงิน

การเบิกจ่ายเงินจากงบอุดหนุน สำหรับจัดทำโครงการสัมมนาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน

 

KM การแก้ไขคะแนน ของฝ่ายประมวลผล

การสร้าง Google Form ด้วย KU Account

ขั้นตอนการแก้ไขระดับคะแนน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU7)

สอนการตัดต่อวีดิโอเบื้องต้นด้วยโปรแกรม movie maker

การจัดการสอบ บริการวิชาการ