AskMe 4.0 
https://askmeku.freshdesk.com

เอกสารแนะนำการใช้ AskMe 4.0   |  ผลประเมินการให้บริการ

– Part 1 ล็อคอิน เลือกตอบ ส่งต่อ (ภาพรวม)

– Part 2 ตอบเฟซ ตอบเมล ส่งประเมิน รายงานผล (ภาพรวม)

– Part 3a ตอบคำถามซ้ำซ้อน&ลงชื่อผู้รับคำร้อง (1min)