มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563