รายงานสรุปจำนวนหลักสูตร

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน

– ปีการศึกษา 2557 [ภาคต้น] [ภาคปลาย]
– ปีการศึกษา 2558 [ภาคต้น] [ภาคปลาย]
– ปีการศึกษา 2559 [ภาคต้น]

จำนวนหลักสูตรที่อนุมัติ

ปีการศึกษา (2557 – 2564)
– ข้อมูล ณ 30 ก.ย.57 : [รวม] [ภาษาไทย] [นานาชาติ]
– ข้อมูล ณ 31 ก.ค.58 : [รวม] [ภาษาไทย] [นานาชาติ]
– ข้อมูล ณ 31 ก.ค.59 : [รวม] [ภาษาไทย] [นานาชาติ]
– ข้อมูล ณ 31 ก.ค.60 : [รวม] [ภาษาไทย] [นานาชาติ]
– ข้อมูล ณ 31 ก.ค.61 : [รวม] [ภาษาไทย] [นานาชาติ]
– ข้อมูล ณ 31 ก.ค.62 : [รวม] [ภาษาไทย] [นานาชาติ]
– ข้อมูล ณ 30 มิ.ย.63 : [รวม] [ภาษาไทย] [นานาชาติ]
ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 64 : [รวม] [ภาษาไทย] [นานาชาติ]

– สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (ส.ค.58-ก.ค.59)
 สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (ส.ค.59-ก.ค.60)
 สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (ส.ค.60-ก.ค.61)
 สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (ส.ค.61-ก.ค.62)