ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.บ. ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2566
2561

 

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.ม. ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2564

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์