ก.พ.
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ พ.ศ. 2561 หนังสือเวียน คู่มือ
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือเวียน คู่มือ
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ พ.ศ. 2559 หนังสือเวียน คู่มือ
การเพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2558 คู่มือ
ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หนังสือเวียน คู่มือ