ส่วนลดช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยในวิกฤตโควิดสำหรับปีการศึกษา 2564 ภาคปลาย

การขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในวิกฤตโควิดสำหรับปีการศึกษา 2564 ภาคปลาย

ข้อกำหนดการขอรับความช่วยเหลือส่วนลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทราบและตระหนักถึงความเดือดร้อนของนิสิตและผู้ปกครองในช่วงวิกฤตโควิด จึงได้ประกาศส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นจำนวน 20%  สำหรับทุกระดับชั้นและทุกโครงการ และได้ประกาศก่อนที่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่จะมีประกาศว่าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 นี้จะมีส่วนลดหรือไม่ ลดเท่าใด

2. นิสิตทุกคน ทุกระดับชั้น ที่ต้องการรับส่วนลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ต้องลงทะเบียนที่ระบบลงทะเบียนขอรับส่วนลด (ดูลิงค์ด้านล่าง) โดยในระบบจะมีตัวเลือกให้ 2 ตัวเลือกดังนี้

2.1 (K) ยืนยันขอรับส่วนลด 20% จาก มก.

ตัวเลือกนี้ สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับส่วนลดหย่อน

2.2 (N) ไม่ประสงค์ขอรับส่วนลด

ตัวเลือกนี้ สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ขอรับส่วนลด  และสำหรับผู้ที่รับทุนการศึกษา หรือเบิกจ่ายได้เต็มจำนวนกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนภายนอกได้

สำหรับนิสิตที่กู้ยืมเงินจากหน่วยงานของรัฐเช่น กรอ. กยศ.  ในระบบยื่นขอส่วนลด ฯ นิสิตจะถูกเลือกข้อ 2.1 (K) ยืนยันขอรับส่วนลด 20% จาก มก.  ให้โดยอัตโนมัติ  และมหาวิทยาลัยจะส่งยอดไปตั้งหนี้กับ กรอ. กยศ. หลังจากหักลบส่วนลด 20% แล้ว

3. นิสิตทุกคน ทุกระดับชั้น ทุกวิทยาเขต เมื่อยืนยันตัวเลือกส่วนลดที่ต้องการแล้ว ให้ดำเนินการชำระเงินที่ระบบลงทะเบียนของตนเอง โดยยังสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ได้เช่นกัน
3.1 ชำระเต็มจำนวน
3.2 ผ่อนชำระ 3 งวด กับ มก. (ไม่มีดอกเบี้ย)
3.3 ขอผ่อนผัน

4. การขอรับสิทธิ์ส่วนลด  นิสิตจะต้องเนินการลงทะเบียนผ่านระบบให้แล้วเสร็จภายใน

4.1 วันที่ 21 พ.ย. 64 สำหรับหลักสูตรภาษาไทย ระดับ ป.ตรี หรือ

4.2 วันที่ 2 ม.ค. 65 สำหรับ หลักสูตรนานาชาติ และ บัณฑิตศึกษา

หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดนี้  จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ขอรับส่วนลดช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษานี้

5. ระบบลงทะเบียนขอรับส่วนลดจาก มก.

5.1.  ทุกวิทยาเขต ทุกชั้นปี  (ยกเว้นวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร)  ให้ลงทะเบียนที่นี่ https://dd.ku.ac.th/covid64t2
5.2.   นิสิตวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร  ให้ดำเนินการที่ยืนยันขอรับส่วนลดหย่อนที่ระบบลงทะเบียนของวิทยาเขตตนเอง

หากท่านมีข้อสงสัยอื่น ๆ ให้สอบถามกับทางวิทยาเขต หรือวิทยาลัยต้นสังกัด

———————————————————————-

Rules and regulations for the tuition fee reduction , Second semester , Academic year 2021

1. KU offers a twenty percent discount for any students who wish to receive a tuition fee reduction due to COVID-19 pandemic devastating effects. Program registration is required to obtain this eligibility.

2. Your choices are that:

2.1 if you wish to request for a tuition fee reduction please select the option (K) I confirm to receive the 20% discount

2.2 if you DO NOT wish to receive the discount, please select the option (N) I DO NOT wish to receive the discount.

3. For all students, all degrees for every campuses, once if you have confirmed your choice, please complete the payment in your normal payment and registration system.

4. This tuition fee reduction program will be ended by :

4.1. November 21st, 2021 (For regular Thai programs)

4.2 January, 2nd, 2022 (For International programs and graduated school)

For any students who did not choose any  options during the eligible period, your confirmed choice will be automatically selected as (N) I DO NOT wish to receive the discount.

5. Tuition fee reduction program registration is available at
5.1  For all degrees and all campus (CSC Campus excluded) https://dd.ku.ac.th/covid64t2
5.2 For CSC Sakolnakon campus students, please register at your campus registration system.

For any other inquiries, please contact your affiliated campus or school.