เปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add/Drop)
KU3  vs  KU3 ONLINE แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

*เพื่อการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ การเพิ่มจำนวนผู้เรียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจำวิชา
โปรดติดต่อ อาจารย์ประจำวิชา เนื่องจากรูปแบบการดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โปรดตรวจสอบผลการเปลี่ยนแปลงรายวิชาทุกครั้ง และกรุณาเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน

KU3

ช่วงเวลา : สัปดาห์ที่ 1 ของภาคการศึกษา

ขั้นตอน

นิสิต Download KU3  เสนอ อ.ผู้สอน และอ.ที่ปรึกษา ลงนามตามลำดับ
ถ่ายรูปส่ง สำนักบริหารการศึกษา ผ่าน  googleform

หมายเหตุ : รายวิชาทับซ้อน ,เรียนเกิน และรีเกรด ต้องแนบใบคำร้อง

KU 3 Online

ช่วงเวลา : สัปดาห์ที่ 2 ของภาคการศึกษา

ขั้นตอน

ป.ตรี เปลี่ยนแปลงผ่านระบบ my.ku.th  และติดต่ออาจารย์ผู้สอนเห็นชอบผ่านระบบ Online
บว. ดำเนินการผ่านระบบ https://stdregis.ku.ac.th/ เสนอ อ.ผู้สอน และอ.ที่ปรึกษา ลงนามตามลำดับ  นำส่งช่องทาง googleform