รถยนต์

การขอรับบริการใช้รถยนต์ประจำสำนักฯ

 แบบขอใช้บริการรถยนต์ 

กรณี ยกเลิก กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 1 วันทำการ
ติดต่อ คุณรัฐติกา เสลานนท์ โทร. (61) 8073 และ คุณศุภิสรา ชะม้าย โทร. (61) 8072