วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.บ. ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2561