ข้อปฎิบัติของ.. ว่าที่นิสิต ที่ข้อมูลไม่ครบ

เรียน ว่าที่นิสิตใหม่ปีการศึกษา 2562

เนื่องจากทางสำนักทะเบียนพบว่า การกรอกทะเบียนประวัติ การกรอกข้อมูลเพื่อทำบัตร การส่งภาพถ่ายที่ถูกตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
หรือการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือขอผ่อนผัน ของท่านไม่ได้กระทำให้ถูกต้องและสมบูรณ์แล้วเสร็จภายระยะเวลาที่กำหนด

ดังนั้นท่านจึงยังไม่สามารถรับบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ในรอบการแจกบัตร วันที่ 8-9 กค. 2562 นี้

ในการนี้ ทางสำนักทะเบียน ฯ จึงขอให้เข้าไปดำเนินการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์
โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ https://isea.ku.ac.th/STDWeb

โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 ก.ค. 2562
และข้อเน้นย้ำว่า จะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกหัวข้อ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่ 8 บัตรนิสิตใหม่
จะต้องเข้าไปตรวจสอบสถานะว่าได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่
ว่าภาพถ่ายและข้อมูลของท่านถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

เมื่อได้รับสถานะการยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องแล้ว
ท่านสามารถไปรับบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเวลาทำการของธนาคาร
ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เป็นต้นไป

หากมีประเด็นสอบถาม สามารถติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผลได้ที่
ฝ่ายรับเข้าศึกษา …. 02 942 8200 ต่อ 8048-8051 (ในวันและเวลาทำการ)