ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารได้ที่ คุณวัชรี ทองทิพย์
ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา สำนักบริหารการศึกษา ชั้น 7 อาคารระพีสาคริก หรือ สแกนเอกสารรวมเป็น PDF จำนวน 1 ไฟล์ ส่งอีเมลที่ fvetvat@ku.ac.th เท่านั้น (ไม่รับจากอีเมลกลางของสำนัก ฯ)
ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เท่านั้น

>>> รายละเอียดและเกณฑ์เงื่อนไขของผู้สมัคร คลิกที่นี่ <<<

หลักฐานการยื่นสมัครขอรับทุน
1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมติดรูปถ่าย [ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่]
2. ใบรายงานผลการเรียนของนิสิต พิมพ์จาก regis.ku.ac.th ได้
3. ใบรับรองความประพฤติและความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต หรือ บัตรประชาชนของนิสิต 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาทะเบียนบ้านของนิสิต 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง