วิธีการเพิ่มถอนและการอนุมัติ การตรวจสอบผลการลงทะเบียนของนิสิตในที่ปรึกษา

วิธีการเพิ่มถอนและการอนุมัติใน MY.KU

การเพิ่มถอนในสับดาห์ที่ 2 หลังจากเปิดภาคการศึกษา

วิธีการเพิ่มถอนสำหรับนิสิต
1. การขอเพิ่มรายวิชาสำหรับนิสิต
1.1. ไปที่เมนู รายวิชาที่ให้ลงทะเบียน
1.2  เลือกรายวิชาที่ต้องการเพิ่ม
1.3 กดปุ่มเพิ่ม
1.4  แจ้งอาจารย์ประจำวิชาให้ทราบ
1.5 รออาจารย์ประจำวิชาอนุมัติ (หรือไม่อนุมัติ)

2. การขอถอนรายวิชาสำหรับนิสิต
2.1 เลือกรายวิชาที่ต้องการถอน
2.2  กดปุ่มถอน
2.3  ไม่ต้องรออาจารย์ประจำวิชาอนุมัติ

2. วิธีอนุมัติการเพิ่มถอนสำหรับอาจารย์ การตรวจสอบการลงทะเบียนของนิสิตในที่ปรึกษา
การนำข้อมูลการลงทะเบียนและ google หรือ microsoft email  ออกมาเป็น  Excel

 

แนะนำระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา isea, my.ku และการเข้าใช้งานส่วนต่าง ๆ