โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “Active Teaching & Learning: Engaging Medium to Large Audiences”

วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕:๕๙
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Professor Dr. James Arvanitakis
Prime Minister’s Award for Australian University Teacher of the Year 2012
 


ด้วยวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระยะ ๑๒ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๑) มุ่งมั่นสู่การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สากล เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยผสมผสานการสร้างสรรค์งาน วิชาการเพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยขั้นนำ การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล ซึ่งปีจจุบันการ พัฒนาการเรียนการสอน การยกระดับคุณภาพหลักสูตร คุณภาพชองบัณฑิต และงานวิจัยให้มีมาตรฐานโดยเทียบเคียง ได้ทั้งในระดับอาเซียนและระดับนานาซาติได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์ผู้สอนต้องพัฒนาศักยภาพและขีด ความสามารถชองตน ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน กระบวนการเรียนรู้ การจัดผล การจัดทำสื่อการสอน รวมทั้งการใช้สื่อในการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ในเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนและกับเนื้อหาวิชา มี การพัฒนาตนเองตลอดเวลาทั้งในด้านปรัชญา การเรียนการสอนสมัยใหม่ เทคนิคการสอนสมัยใหม่ ตลอดจนทัศนคติ ของตัวเองต่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
 
ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์