ปฏิทินการศึกษา

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ทั้งหมด

กำหนดการ ภาคต้น
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ
Ø นิสิตใหม่ : ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ออนไลน์
ผ่านระบบ https://isea.ku.ac.th/STDWeb และลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผ่านระบบ https://accounts.ku.ac.th
รอบที่ 1 (TCAS 1 – 2)   พ.1 – ศ.10 มิ.ย.65
รอบที่ 2 (TCAS 3)  จ.6 – ศ.10 มิ.ย.65
รอบที่ 3 (TCAS 4)  ส.11 – อา.12 มิ.ย.65
Ø นิสิตใหม่ : ใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ที่ได้รับดำเนินการ Login เข้าระบบลงทะเบียนเรียนนิสิต my.ku.th เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน Mobile Banking พ.1 – จ.13 มิ.ย.65
Ø วันลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
สำหรับนิสิตคณะวนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี บางเขน ผ่านระบบ my.ku.th
Ø วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร
นิสิตต้องชำระเงินก่อน 2 วันทำการ จึงจะ
สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ my.ku.th ได้ตามวันและเวลาที่กำหนด
จ.6- อา.19 มิ.ย.65 จ.18 – อา.31 ก.ค.65
Ø นิสิตที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ให้ทำคำร้อง
ขอผ่อนผัน โดยดำเนินการผ่าน อ.ที่ปรึกษา
หัวหน้าภาควิชา คณบดี และนำส่งหน่วยทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต
Ø นิสิตที่มีหนี้สินค้างชำระ เนื่องจากกู้ยืมเงิน
จากกองทุน กรอ. และ กยศ. ไม่เพียงพอหรือ
ขอผ่อนผันไว้ ต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้นก่อน
การลงทะเบียนเรียน
Ø บางเขน/กำแพงแสน : นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 ต้องเข้าพบ อ.ที่ปรึกษา ก่อนการลงทะเบียนเรียน เพื่อให้ อ.ที่ปรึกษา เห็นชอบและปลดล็อคการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ จ.6 มิ.ย. – ศ.1 ก.ค.65 จ.18 ก.ค. – ศ.12 ส.ค.65
Ø ศรีราชา : นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่า 2.00
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
หากมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิต
รวมแตกต่างไปจากนี้  ให้พบ อ.ที่ปรึกษา
เพื่อปลดล็อกระบบการลงทะเบียนเรียน
จ.20 มิ.ย.-ศ.1 ก.ค.65 อ.2 – ศ.12 ส.ค. 65
Ø สกลนคร  –  –
Ø วันเริ่มกิจกรรมนิสิตใหม่ บางเขน อา.12 มิ.ย.65
Ø โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
สำหรับนิสิตใหม่ (ดูประกาศอีกครั้ง)
จ.20 – ศ.24 มิ.ย.65
Ø วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบลงทะเบียนเรียน my.ku.th สำหรับนิสิตที่ชำระเงินผ่านธนาคารแล้ว ก่อน 2 วันทำการ อ.21  – ศ.24 มิ.ย. 65 อ.2 – ศ.5 ส.ค.65
หมายเหตุ :
1) นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. ตามวันและเวลาที่กำหนดให้
2) กรณีที่นิสิตไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทันตามเวลา
ที่กำหนดให้ในวันนั้น ๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้อีกครั้งตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนถึง 00.00 น.
Ø วันปฐมนิเทศสำหรับนิสิตต่างชาติ
หมายเหตุ : เฉพาะบางเขนเท่านั้น
ศ.5 ส.ค.65
Ø วันสุดท้ายของการจัดทำ มคอ.3 และ 4
ออนไลน์
อา.26 มิ.ย.65 อา.7 ส.ค.65
Ø วันเปิดภาคการศึกษา (วันเริ่มการสอน) *** จ.27 มิ.ย.65 จ.8 ส.ค.65
Ø วันเริ่มลงทะเบียนเรียนไม่ระบุสาขาวิชา
Ø วันเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
และชำระเงินล่าช้า ที่หน่วยทะเบียนกลางแต่ละ
วิทยาเขต
Ø วันลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตที่ชำระเงิน
ผ่านธนาคารล่าช้า และลงทะเบียนเรียนไม่ทัน
ตามวันและเวลาที่กำหนดให้
จ.27 มิ.ย. – ศ.1 ก.ค.65     จ.8 – ศ.12 ส.ค.65
Ø วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add/Drop)
หมายเหตุ : ให้ดูประกาศของแต่ละวิทยาเขตอีกครั้ง
Ø วันลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตที่ชำระเงิน
ผ่านธนาคารล่าช้า และลงทะเบียนเรียนไม่ทัน
ตามวันและเวลาที่กำหนดให้
จ.4 – ศ.8 ก.ค.65 จ.15 – ศ.19 ส.ค.65
Ø วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add/Drop)
หมายเหตุ : ให้ดูประกาศของแต่ละวิทยาเขตอีกครั้ง
โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก อ.ผู้สอน
Ø วันพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์
ผ่านระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา
นิสิตสามารถพิมพ์ได้ในวันถัดไปหลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
Ø วันสุดท้ายของการขอถอนวิชาเรียน
บางรายวิชา โดยไม่บันทึกอักษร W ในใบรายงาน
ผลการศึกษา
ส.9 – อ.26 ก.ค.65 ส.20 ส.ค. – อ.6 ก.ย.65
Ø วันคัดชื่อออกและพ้นสภาพการเป็นนิสิต
ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559
จ.11 ก.ค.65 จ.22 ส.ค.65
Ø วันสุดท้ายของการบันทึกขอจบการศึกษา
สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา ผ่านระบบ
และหลังบันทึกเสร็จให้พิมพ์เอกสารใบขอจบ
ส่งคณะต้นสังกัด
จ.11 – อ.26 ก.ค.65 จ.22 ส.ค. – อ.6 ก.ย.65
Ø วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียมขอจบล่าช้า พ.27 ก.ค.65 พ.7 ก.ย.65
Ø วันสุดท้ายของการขอถอนวิชาเรียน
บางรายวิชา โดยบันทึกอักษร W ในใบรายงาน
ผลการศึกษา
หมายเหตุ : หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นิสิตต้องพิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน
พ.27 ก.ค. – พ.31 ส.ค.65 พ.7 ก.ย. – พ.12 ต.ค.65
Ø วันไหว้ครู (ดูประกาศแต่ละวิทยาเขตอีกครั้ง) พฤ.14 ก.ค.65
Ø นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ
ครั้งที่ 1
จ.8 – ศ.12 ส.ค.65 จ.19 – ศ.23 ก.ย.65
Ø วันสอบกลางภาค *** ส.13 – อา.21 ส.ค.65 ส.24 ก.ย. – อา.2 ต.ค.65
Ø งานวันเกษตรแฟร์ (ดูประกาศแต่ละวิทยาเขตอีกครั้ง)
     Ÿ บางเขน  –
     Ÿ ศรีราชา  ศ.26 ส.ค. – อา.4 ก.ย.65 (ดูประกาศอีกครั้ง)
     Ÿ สกลนคร (ดูประกาศอีกครั้ง)
     Ÿ กำแพงแสน  –
Ø อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิต
ผ่านเว็บ ครั้งที่ 1
จ.22 ส.ค.65 จ.3 ต.ค.65
Ø วันสุดท้ายของการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
หมายเหตุ : ให้เป็นไปตามประกาศเงื่อนไขของแต่ละวิทยาเขต
พฤ.25 ส.ค.65 พฤ.6 ต.ค.65
Ø วันเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม สำหรับนิสิต
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ***
ดูประกาศอีกครั้ง
Ø วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง และไม่งดการเรียนการสอน)
ดูประกาศอีกครั้ง
Ø วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)
จ.10 – ศ.14 ต.ค.65
Ø วันสุดท้ายของการขอเทียบรายวิชาสำหรับ
นิสิตเข้าใหม่
จ.17 ต.ค.65 ศ.25 พ.ย.65
Ø วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอเพิ่ม – ถอนรายวิชาล่าช้า ถึงหน่วยทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต จ.17 ต.ค.65 ศ.25 พ.ย.65
Ø นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ
ครั้งที่ 2
จ.17 – ศ.21 ต.ค.65 จ.28 พ.ย. – ศ.2 ธ.ค.65
Ø อาจารย์กรอกแบบประเมินตนเองผ่านเว็บ
Ø วันสุดท้ายการส่งใบขอจบการศึกษาล่าช้า
ถึงหน่วยทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต
ศ.21 ต.ค.65 ศ.2 ธ.ค.65
Ø วันสุดท้ายของการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี
Ÿ นิสิตภาคปกติ
ศ.21 ต.ค.65 ศ.ศ
ศ.2 ธ.ค.65
     Ÿ นิสิตภาคพิเศษ อา.23 ต.ค.65 อา. 4 ธ.ค.65
Ø วันสอบไล่ *** จ.24 ต.ค. – ศ.4 พ.ย.65 จ.5 – ศ.16 ธ.ค.65
Ø วันทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Exit-Exam)
Ø วันปิดภาคการศึกษา (วันจบการศึกษา) *** จ.7 พ.ย.65 จ.19 ธ.ค.65
     Ÿ สำหรับนิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(5 ปี)
Ø วันจัดงานโครงการ “เลือกแนวทางวางอนาคต”
ครั้งที่ 25 (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)
รอดูประกาศอีกครั้ง
Ø วันสุดท้ายของการบันทึกข้อมูลกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของนิสิตที่จะจบการศึกษา
Ø วันสุดท้ายของการยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่ไม่ได้เข้าทดสอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
Ø วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ จ.14 พ.ย.65 จ.26 ธ.ค.65
Ø อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิต
ผ่านเว็บ ครั้งที่ 2
ศ.18 พ.ย.65 ศ.30 ธ.ค.65
Ø วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงคะแนน
สำหรับนิสิตที่ขอจบการศึกษา
จ.21 พ.ย.65 อ.3 ม.ค.66
Ø วันสุดท้ายของการรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 และ 6) ออนไลน์ พ.7 ธ.ค.65 พ.18 ม.ค.66
Ø วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนน I และ N
หากไม่ปฏิบัติตามนี้ให้ถือว่านิสิตสอบตก
(คะแนน F) โดยอัตโนมัติ ***
พ.14 ธ.ค.65 พ.25 ม.ค.66
Ø วันสุดท้ายของการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ออนไลน์