โครงการสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนิสิตทุกคณะ และวิทยาเขต ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนิสิตทุกคณะ และวิทยาเขต ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนิสิตทุกคณะ และวิทยาเขต ประจำปี พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบ    แบบประเมิน

หลักการและเหตุผล

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสนับสนุนด้านการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรประจ าคณะ ซึ่งได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งมีการพัฒนา
ระบบงานต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้มีความรวดเร็วในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ
และยังเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ให้แก่หน่วยงานอื่นด้วย

ปีการศึกษา 2565 สำนักบริหารการศึกษา กำหนดจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายระบบงานทะเบียนนิสิต
ระหว่างสำนักบริหารการศึกษา และคณะทุกวิทยาเขต โดยมุ่งหวังสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนแนวทางการ
ปฏิบัติ ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขด้านงานทะเบียนนิสิต ร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานอันจะส่งผลให้การดำเนินงาน
ด้านทะเบียนนิสิต งานบริการการศึกษา สามารถพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อรับทราบการปรับเปลี่ยนที่จะมีขึ้นในส่วนเกี่ยวข้องกับงานทะเบียนนิสิต
3.2 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของงานทะเบียนนิสิตคณะทุกวิทยาเขต/โครงการพิเศษระดับปริญญาตรี วิทยาเขตบางเขน
3.3 เพื่อรับทราบปัญหา และอุปสรรคพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาตลอดจนวางแนวทางการ ปรับปรุงพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนนิสิตร่วมกันและเป็นมาตรฐานเดียวกัน