การรับเหรียญเกียรตินิยม สำหรับบัณฑิตเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2563


ทำเนียบบัณทิตเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2563

เรื่อง การรับเหรียญเกียรตินิยม สำหรับบัณฑิตเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2563

เนื่องจากสถานการณ์ COVID – 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จึงได้จัดส่งเหรียญเกียรตินิยม ให้แก่คณะ วิทยาลัย วิทยาเขตและสถาบันสมทบที่บัณฑิตสังกัดเป็นผู้ดำเนินการมอบให้แก่บัณฑิตฯ สอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่คณะ วิทยาลัย วิทยาเขตและสถาบันที่บัณฑิตสังกัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป