โครงการอบรม หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 โครงการอบรม หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 19 กรกฏาคม 60
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 รายละเอียด  |  กำหนดการ