โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ (มคอ. 2)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ (มคอ. 2)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ (มคอ. 2)

    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อรองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้นของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่างๆ คณะกรรมการการศึกษาร่วมกับ (ฝ่ายบริการการศึกษา) สำนักทะเบียนและประมวลผล จึงเห็นสมควรให้จัดโครงการฯ เพื่อชี้แจงและแนะแนวทางให้ผู้แทนจากคณะและวิทยาเขตสามารถจัดทำเอกสารหลักสูตรเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติได้อย่างถูกต้อง

 

รุ่นที่ 1: วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560
รุ่นที่ 2: วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560
รุ่นที่ 3: วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (เปลี่ยนวันอบรม จากเดิม 25 ก.ย.60)

ณ ห้องบรรยาย ชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์