คำอธิบายกลุ่มสาระ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลุ่มสาระ คำอธิบาย
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของความงาม และความไพเราะที่สามารถรับรู้ได้จากประสาทสัมผัส ความงามในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงความดีงาม การพัฒนาความรู้เพื่อเข้าถึงความงาม ความเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและดำรงตนให้มีคุณค่าต่อสังคม สร้างสรรค์สิ่งดีงามและรักษาไว้อย่างรู้คุณค่ามีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความอ่อนไหว สุนทรียะ และมิติทางจิตวิญญาณ

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559
กลุ่มสาระ จำนวนหน่วยกิต
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)    ไม่น้อยกว่า…………….หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป “กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์”
หมายเหตุ :   – กลุ่มสาระหนึ่งๆ กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ยกเว้นกลุ่มสาระภาษา กับการสื่อสาร กำหนดให้เรียน 13 หน่วยกิต (ปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
– หลักสูตรสามารถกำหนดหน่วยกิตเพิ่มได้ โดยทุกกลุ่มรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 

จำนวนรายวิชาจำแนกตามกลุ่มสาระ ตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระ จำนวนรายวิชา
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 15

This is a full width text block. Click the edit button to change this text.