ลงทะเบียนเรียน 18-21 มิ.ย.67

วันที่ลงทะเบียน

นิสิตภาคปกติ (หลักสูตรไทย)
นิสิตภาคพิเศษ (หลักสูตรไทย)

18 มิ.ย. 2567  นิสิตรหัส 64 และน้อยกว่า
19 มิ.ย. 2567  นิสิตรหัส 65
20 มิ.ย. 2567  นิสิตรหัส 66
21 มิ.ย. 2567  นิสิตรหัส 67 ติดต่อคณะต้นสังกัด

นิสิตหลักสูตรนานาชาติ
ลักสูตรภาษาอังกฤษ

30 ก.ค. 2567  นิสิตรหัส 64 และน้อยกว่า
31 ก.ค. 2567  นิสิตรหัส 65
1 ส.ค. 2567  นิสิตรหัส 66
2 ส.ค. 2567  นิสิตรหัส 67 ติดต่อคณะต้นสังกัด

เวลาลงทะเบียน

กำหนดลงทะเบียนเรียน แบ่ง 3 ช่วงเวลา ดังนี้
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 12.30 น.
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง 15.30 น.
ช่วงที่ 3  ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 23.59 น.

หมายเหตุ
การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบลงทะเบียนเรียน  my.ku.th  เท่านั้น และนิสิตต้องชำระเงินผ่านธนาคารก่อน  2  วันทำการ
นิสิตต้องตรวจสอบวัน-เวลาลงทะเบียนเรียนอีกครั้งในระบบ my.ku.th

📅 ปฏิทินการศึกษา
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตใหม่

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน สำนักบริหารการศึกษา โทร. 0 2118 0100 ต่อ 8035-8043