พลเมืองไทยและพลเมืองโลก (Thai Citizen and Global Citizen) คำนิยาม

การเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกลตระหนักในสิทธิและ
หน้าที่ของพลเมือง ความภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เห็นคุณค่าของความเหมือนและ
ความต่างเข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ตระหนักถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย การมีจิตอาสา และสำนึกสาธารณะ

รายวิชาในกลุ่ม สาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก (Thai Citizen and Global Citizen)

วิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัด
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

รายวิชาอื่นๆ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัด
1001317 พระมหากษัตริย์และผู้นำประเทศกับการพัฒนาภาคการเกษตร 3(3-0-6) คณะเกษตร
01015202 เกษตรวิถีไทย 3(3-0-6) คณะเกษตร
01174122 การเรียนรู้เชิงนันทนาการโดยการเดินทางในต่างประเทศแบบประหยัด 3(2-1-6) คณะศึกษาศาสตร์
01350101 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในอาเซียน 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01387104 ปรัชญาและศาสนาในประเทศอาเซียน 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01390102 การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01301101 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) คณะวนศาสตร์
01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) คณะสังคมศาสตร์
01460101 สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย 3(3-0-6) คณะสังคมศาสตร์
01999031 มรดกอารยธรรมโลก 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999032 ไทยศึกษา 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999046 การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999047 การทหารเพื่อการพัฒนาประเทศ 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999141 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
02999042 การพัฒนานิสิต 3(2-3-6) โครงการบูรณาการ  วิทยาเขตกำแพงแสน
02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) โครงการบูรณาการ  วิทยาเขตกำแพงแสน
02999147 ไทยในพลวัตอาเซียน 3(3-0-6) โครงการบูรณาการ  วิทยาเขตกำแพงแสน
03751112 สังคมและการเมือง 3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
04804115 จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร