ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 3-4 เรื่อง การรับปริญญาภายใต้คณะอุตสาหกรรมบริการ

ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 3-4 เรื่อง การรับปริญญาภายใต้คณะอุตสาหกรรมบริการ

 

 

นิสิตสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้
https://kasets.art/6OZUEH

หรือสแกนผ่าน QR Code