ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 3-4 เรื่อง การรับปริญญาภายใต้คณะอุตสาหกรรมบริการ