ประกาศมหาวิทยาลัย ให้นิสิตหยุดเรียน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ด้วยในช่วงระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒1๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้

วันที่ ๒๕: มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งาบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงให้ นิสิตวิทยาเขตบางเขน ทุกระดับ ทุก’ชั้นปี หยุดเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561
นายจงรัก  วัชริทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด