บัณฑิตเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา2562

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน
ทำเนียบบัณทิตเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2562

การรับเหรียญเกียรตินิยม สำหรับบัณฑิตเกียรตินิยม

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม โดยการมอบเหรียญเกียรตินิยมให้แก่บัณฑิตฯ ในพิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม เป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีมาตรการให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ของกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการดังกล่าว จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการมอบเหรียญเกียรตินิยมแก่บัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยการจัดส่งเหรียญเกียรตินิยมให้แก่คณะ วิทยาเขตและสถาบันสมทบที่บัณฑิตสังกัด เป็นผู้ดำเนินการมอบให้แก่บัณฑิตฯ (โปรดสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่คณะที่บัณฑิตสังกัด ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 เป็นต้นไป)