ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารได้ที่ คุณวัชรี ทองทิพย์
ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 7 อาคารระพีสาคริก
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2562

รายละเอียด

หลักฐานการยื่นสมัครขอรับทุน
1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา พรอ้มติดรูปถ่าย [download]
2. ใบรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา
3. สำเนาใบ Transcript จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนิสิต 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต 1 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนบา้นของนสิต 1 ฉบับ