ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
สำนักบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ณ ห้องประชุมแคทลียา ชั้น 5 อาคารระพี สาคริก