อบรมอาจารย์: ครูมืออาชีพ

รายละเอียดโครงการ

✅ ครั้งที่ 1 การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง OBE
25 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
✅ ครั้งที่ 2 เส้นทางสู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
✅ ครั้งที่ 3 วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
✅ ครั้งที่ 4 การจัดทำสื่อการสอนเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนในชีวิตวิถีใหม่
8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
✅ ครั้งที่ 5 การออกแบบการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้สำหรับการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)
23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
✅ ครั้งที่ 6 การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกสำหรับการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)
6 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.