ข่าวประกวดราคา (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด)

ข่าวประกวดราคา

 

  •  B1/2564  จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารระพีสาคริกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระยะเวลา 12 เดือน

ของสำนักบริหารการศึกษาเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564  สิ้นสุด 30 กันยายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก  >><<

 

  • ตารางราคากลาง

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก  >><<